Regulamin konkursu

§1. [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu „Mała wielka podróż z JP” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Start-up Japier Papier prowadzony w ramach Programu AIP Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143,

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem http://www.facebook.com/ (zwanym dalej „Serwisem Facebook”), za pośrednictwem strony prowadzonej przez Organizatora w Serwisie Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/japierpapier.sklep/, w dniach od 2.11.2018r. do 11.11.2018r do godziny 23:59.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Adresatem informacji wysyłanych przez uczestników Konkursu jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

§2. [Warunki udziału w Konkursie]

1. Wziąć udział w Konkursie może każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada własne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi użytkowników tego serwisu, przy zakładaniu którego podała swoje prawdziwe dane osobowe;

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych zgodnie z treścią § 7 ust. 2 Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające konta w Serwisie Facebook, które są kontami osób fikcyjnych lub zawierają treści obraźliwe bądź sprzeczne z zasadami obowiązującymi użytkowników tego serwisu.

4. Organizator dokona weryfikacji spełnienia przez określonego uczestnika Konkursu warunków określonych w ustępach 1 – 3 powyżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, a w szczególności, gdy okaże się, że dane osobowe uczestnika Konkursu podane przez niego przy zakładaniu konta w Serwisie Facebook są nieprawdziwe lub, że konto uczestnika Konkursu w Serwisie Facebook jest kontem osoby fikcyjnej albo podszywa się pod konto innego użytkownika Serwisu Facebook, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia danego uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania uczestnikowi nagrody.

5. Ponadto Organizator będzie uprawniony do wykluczenia danego uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania uczestnikowi nagrody, gdy uczestnik w związku z udziałem w Konkursie podejmie działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwie.

§3. [Przebieg Konkursu i sposób wyłonienia Zwycięzcy]

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 2.11.2018r. i trwa do dnia 11.11.2018 r. do godziny. 23.59.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora przy wykorzystaniu strony na Facebooku, pozwalającej uczestnikowi Konkursu na dodanie zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym. Dodanie komentarza, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:

a) zgłoszony do Konkursu komentarz jest autorstwa uczestnika Konkursu i przysługuje mu do niego całość praw autorskich

b) zgłoszony do Konkursu komentarz jest wolny od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

3. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

4. Warunkiem ubiegania się uczestnika, który przystąpił do Konkursu, o nagrodę jest dodanie komentarza pod postem nawiązującego do tematyki konkursowej.

5. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. W ramach danej Edycji, uczestnik tylko raz może wygrać nagrodę.

6. O wygranej decyduje Jury.

7. Jury zostanie powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

§4. [Nagrody]

W konkursie nagrody z oferty sklepu internetowego https://japierpapier.pl/ odbierze 3 zwycięzców kolejno za I, II, i III miejsce.

2. Nagrody będą przyznawane w zależności od zajętego w konkursie miejsca

I miejsce: koszulka, kubek, plecak, przypinka

II miejsce: kubek, plecak, przypinka

III miejsce plecak, przypinka

2a. Osoby, które wygrają w konkursie, zobowiązane są odesłać w wiadomości prywatnej wytyczne niezbędne do skompletowania nagrody tj. Odpowiedni rozmiar, model plecaka. W przeciwnym razie zestawy będą kompletowane losowo.

4. W ramach trwania Konkursu uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.

5. O wygraniu nagrody, uczestnik Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dowiaduje się z komunikatu umieszczonego pod postem konkursowym przez Organizatora

6. Osoby, które wygrają w konkursie, zobowiązane są odesłać w wiadomości prywatnej dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagrody tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer telefonu – w celu przesłania Zwycięzcy, za pośrednictwem operatora pocztowego, jednej z nagród, o których mowa ust. 1 powyżej.

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia oraz nazwiska w wynikach konkursu, w ramach informacji o przyznaniu im nagrody.

8. Nieprzesłanie przez Zwycięzcę wszystkich lub choćby tylko niektórych danych, o których mowa w ust. 7 powyżej w wyznaczonym terminie oznacza zrzeczenie się przez Zwycięzcę prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Taki sam skutek nastąpi, gdy którekolwiek z przesłanych przez Zwycięzcę danych okażą się nieprawdziwe lub nieprawidłowe.

9. Nagrody będą dostarczane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres podany zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej. Wysłanie Nagród nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych kontaktowych zwycięzcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, Konkursu a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku roszczenia uczestnika Konkursu wobec Organizatora wygasają w całości.

11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagród, do czasu wykazania przez uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

12. Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu otrzymania od uczestnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Każda nagroda, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11% wartości nagrody zasadniczej. Dodatkowa nagroda pieniężna będzie należna wyłącznie w przypadku odebrania przez Zwycięzcę nagrody zasadniczej i nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na opłacenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

14. Nieodebranie nagrody przesłanej zgodnie z ustępem poprzedzającym (niepodjęcie przesyłki zawierającej nagrodę) oznacza zrzeczenie się przez Zwycięzcę prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 [Reklamacje]

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania nagród, należy przesyłać na piśmie na adres: Startup: Japier Papier, Adres: ul. ul. Sołtysowska 35a/33, 31-589 Kraków

1. Reklamację można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 10 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, a także powody jej złożenia oraz ich uzasadnienie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

§6 [Ochrona danych osobowych]

1. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostaną przez nich podane przy zakładaniu kont w Serwisie Facebook, a także w toku wykonywania czynności wymaganych przez Regulamin do otrzymania przez Zwycięzcę nagrody, w celu: przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, ogłoszenia listy Zwycięzców, wydania nagród Zwycięzcom, wypełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu będzie się odbywało zgodnie zobowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 roku (RODO).

4. Po zakończeniu Konkursu i dopełnieniu przez Organizatora obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród Zwycięzcom dane osobowe uczestników Konkursu zostaną usunięte ze zbioru Organizatora.

5. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prawo to uczestnik może wykonać przesyłając odpowiednie żądanie listem poleconym na adres siedziby Organizatora

6. Z chwilą usunięcia, wskutek żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, danych osobowych uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora uczestnik ten traci możliwość brania udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7 [Odpowiedzialność Organizatora]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy, chyba że do nieodebrania nagrody doszło wyłącznie z winy Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności nie jest zobowiązany do zapewnienia rekompensaty finansowej w przypadku ewentualnej niemożności wykorzystania nagrody przez Zwycięzcę, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy, w tym także w sytuacji gdy przyczyną są ograniczenia zdrowotne osób deklarujących chęć wykorzystania nagrody.

3. Wszelkie reklamacje lub roszczenia związane z wykorzystaniem nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu Zwycięzca powinien kierować do Organizatora.

§8 [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin będzie dostępny w przez cały okres trwania Konkursu w Serwisie Facebook, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwerów, na których jest serwis

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników Konkursu, Organizatora oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu.

6. O każdorazowej zmianie Regulaminu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji o dokonaniu zmiany oraz zmienionych postanowień Regulaminu na Fanpage’u. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.